ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

??กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียนจากฐานข้อมูลในห้องสมุด และจัดอันดับยอดนักอ่านที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ เพื่อรับวุฒิบัตรยอดนักอ่านจากท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจในการรักการอ่านของนักเรียนในทุกระดับชั้น