ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย 2563

กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจงานด้านบรรณารักษ์  และมีจิตอาสาช่วยเหลืองานในห้องสมุด  ซึ่งเป็นงานที่นักเรียนตั้งใจทำด้วยจิตสาธารณะ  ทางโรงเรียนเห็นความตั้งใจของนักเรียน  เมื่อท้ายปีการศึกษาได้ทำการมอบวุฒิบัตรโดยท่านผู้อำนวยการ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีของนักเรียน