ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  โดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียนจากฐานข้อมูลในห้องสมุด  และจัดอันดับยอดนักอ่านที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ เพื่อรับวุฒิบัตรยอดนักอ่านจากท่านผู้อำนวยการ  เพื่อเป็นกำลังใจในการรักการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น